Gwarancja

Gwarancja
Poniżej przedstawiamy treść gwarancji udzielanej na naszą armaturę.

WARUNKI GWARANCJI

1. Niniejsza gwarancja obowiązuje od daty zakupu produktu, wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Gwarant zapewnia:
bezawaryjne działanie korpusu baterii oraz wewnętrznego elementu sterującego przepływem wody przez okres 5 lat od daty zakupu wyrobu, pod warunkiem właściwego użytkowania;
bezawaryjne działanie pozostałych elementów baterii, tj.: przełączników natrysku, korków automatycznych, zestawów mocujących, przewodów natryskowych i przyłączeniowych, rączek prysznicowych oraz perlatorów (z wyjątkiem czyszczenia z zanieczyszczeń mechanicznych i osadów wapiennych) przez okres 2 lat od daty zakupu produktu, pod warunkiem właściwego ich użytkowania.
3. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia. Za dzień zgłoszenia uważa się dzień, w którym wadliwy produkt został dostarczony do Gwaranta. Warunkiem koniecznym do rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie wraz z produktem wypełnionej karty gwarancyjnej oraz dokumentu uprawdopodabniającego okoliczność zakupu. Naprawy gwarancyjne będą wykonywane w ciągu 30 dni.
4. W przypadku uznania reklamacji, Gwarant zobowiązuje się do naprawy wadliwego produktu poprzez wymianę uszkodzonych elementów lub jeżeli naprawa nie jest możliwa do wymiany reklamowanego produktu na produkt pozbawiony wad. Decyzja w tej sprawie należy do Gwaranta.
5. Nabywca powinien sprawdzić stan powierzchni baterii oraz jej kompletność przed dokonaniem zakupu.
6. Karta gwarancyjna bez wpisanej nazwy towaru, daty sprzedaży oraz pieczątki i podpisu sprzedawcy jest nieważna.
7. Nabywca powinien zapoznać się z WARUNKAMI GWARANCJI, ZASADAMI MONTAŻU, INSTRUKCJĄ OBSŁUGI, CZYSZCZENIA I KONSERWACJI BATERII i przestrzegać zawartych w nich warunków. Wady powstałe w wyniku nie stosowania się do powyższych warunków może stanowić podstawę do odrzucenia reklamacji.
8. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w produkcie.
9. W przypadku pojawienia się wady nie należy korzystać z wadliwego produktu.
10. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
11. UWAGA: Pod rygorem utraty uprawnień gwarancyjnych w żadnym wypadku nie należy używać środków czyszczących zawierających środki ścierne (łatwo wykrywalne dotykiem), kwasu siarkowego, podchlorynu sodu lub potasu, kwasu solnego, amoniaku, środków dezynfekcyjnych, acetonu. Środki te mogą powodować trwałe odbarwienia. Czasem powodują utlenienie miedzi zawartej w mosiądzu. Należy zachować szczególną ostrożność podczas czyszczenia glazury i urządzeń sanitarnych.
UWAGA: Naprawa nie obejmuje czynności konserwacyjnych. Czynności te nie są objęte zakresem usług gwarancyjnych i powinny być okresowo wykonywane przez Użytkownika baterii. Powinien on także kontrolować stan techniczny połączeń doprowadzających wodę.

ZASADY MONTAŻU I INSTRUKCJA OBSŁUGII BATERII

1. UWAGA: Przed montażem należy przepłukać instalację hydrauliczną.

Montaż baterii ściennych.

A – bateria wannowa, B – bateria zlewozmywakowa / umywalkowa ścienna

1. zamknąć zawory odcinające dopływy ciepłej i zimnej wody,
2. wkręcić krzywki do instalacji używając do uszczelnienia taśmy teflonowej,
3. ustawić rozstaw krzywek do mocowań baterii, bateria powinna znajdować się na poziomie,
4. nakręcić rozetki maskujące na krzywki,
5. ułożyć uszczelki z sitkami w gniazdach baterii,
6. zamontować baterię do krzywek,
A – podłączyć zestaw prysznicowy do przełącznika prysznica,
B – zamontować wylewkę w korpusie baterii (jeżeli nie jest zamontowana),
7. otworzyć zawory odcinające,
8. otworzyć przelew wody przez baterię i sprawdzić przepływ wody.

Montaż baterii stojących.

C – bateria umywalkowa / bidetowa

1. zamknąć zaworki z filtrem odcinające dopływ ciepłej i zimnej wody,
2. wkręcić znajdujące się w opakowaniu wężyki podłączeniowe w korpus baterii,
3. wkręcić gwintowane śruby mocujące w korpus baterii (jedna lub dwie, w zależności od modelu),
4. ułożyć uszczelkę gumową w korpusie baterii,
5. ustawić baterię centralnie na otworze umywalki / zlewozmywaka,
6. nałożyć podkładkę gumową i pierścień metalowy na śruby mocujące,
7. nakręcić nakrętki na śruby mocujące – bateria nie powinna obracać się w otworze,
8. podłączyć wężyki do zaworów zasilających,
C – podłączyć odpływ wody z miski umywalki / bidetu, włożyć cięgno odpływu w otwór w
tylnej części baterii, podłączyć cięgno odpływu za pomocą łącznika,
9. otworzyć zawory odcinające,
10. otworzyć przepływ wody przez baterię i sprawdzić przepływ wody.

2. Warunki montażu produktu:
a. montaż baterii w instalacji, w której ciśnienie wody wynosi minimum 1 bar i maksymalnie 6 barów;
b. montaż baterii w instalacji, w której maksymalna temperatura wody wynosi 90ºC;
c. zastosowanie zaworków z filtrem do baterii stojących oraz uszczelek z sitkami do baterii ściennych;
d. przepłukanie instalacji przed montażem baterii;
e. zastosowanie odpowiednich narzędzi , tj. kluczy nie zaciskających się, o gładkich powierzchniach szczęk.
3. Podstawą do odrzucenia reklamacji może być niewłaściwy montaż (niezgodny z instrukcją), niewłaściwe użytkowanie (niezgodne z instrukcją) oraz zużycie wynikające z niewłaściwej eksploatacji lub konserwacji (niezgodnej z instrukcją), w szczególności:
a. stosowanie baterii w instalacji z wodą nie nadającą się do picia lub chemicznie agresywną;
b. czyszczenie niewłaściwymi środkami, np. nanoszenia na powierzchnie baterii substancji szorujących, kwasowych, żrących, ściennych, alkoholi i rozpuszczalników.

ZASADY CZYSZCZENIA I KONSERWACJI BATERII

1. Czyszczenie perlatora.
Czyszczenie należy wykonywać przynajmniej raz w miesiącu. W tym celu należy wykręcić perlator z baterii, oczyścić sitko z zanieczyszczeń mechanicznych, przepłukać pod bieżącą wodą, wkręcić perlator na miejsce pamiętając o prawidłowym założeniu uszczelki. W przypadku dużego zakamieniania, włożyć sitko na pół godziny do octu.
2. Czyszczenie powłok zewnętrznych.
Brud oraz plamy powstałe na skutek osadzania się kamienia usuwamy przemywając baterię czystą wodą z dodatkiem właściwego środka myjącego, płuczemy czystą wodą i wycieramy do sucha miękką ściereczką. Nie należy stosować ściereczek o chropowatej powierzchni lub środkami zawierającymi materiały ścierne. Nie należy stosować środków czyszczących zawierających kwasy, zasady, alkohol, związki chloru lub rozpuszczalniki.
Wszystkie baterie posiadają atest Państwowego Zakładu Higieny. Zostały też przebadane pod kątem zgodności z obowiązującą normą.