Realizacje

 • Przebudowa stacji sprężarek powietrza medycznego oraz tlenowni w SPSK nr 4 w Lublinie przy ul. Jaczewskiego 8
 • Remont rurociągu powietrza złowonnego na stacji termicznego suszenia osadów odwodnionych w Oczyszczalni Ścieków HAJDÓW w Lublinie
 • Przebudowa i remont Przychodni Specjalistycznej w SPZOZ w Kraśniku w zakresie instalacji wentylacji i klimatyzacji
 • Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (44 mieszkania) w Świdniku przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 1, na działce nr 2117 obr. 1 m. Świdnik wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu
 • Modernizacja wentylacji w wybranych oddziałach SPZOZ w Krasnystawie
 • Wykonanie wewnętrznych instalacje sanitarne oraz instalacji technologicznych podczas realizacji inwestycji pn.: „Budowa Fabryki Cukierków „Pszczółka” sp. z o.o. w Lublinie przy ul. Spiessa 7”
 • Budowa sieci ciepłowniczej na odcinku od projektowanej komory K1 do komory K2 oraz przyłączy c.o. do budynków B1 i B2 przy ul. Gen. S. Skalskiego w Lublinie
 • Roboty budowlano – sanitarne polegające na wbudowaniu instalacji gazów technicznych oraz wentylacji mechanicznej wraz z robotami towarzyszącymi w pomieszczeniach nr 7, 233, 401, 412 Collegium Pharmaceuticum Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 • Przebudowa kanałowej sieci ciepłowniczej 2Dn250 na preizolowaną, od komory P11 do komory P11-04 w rejonie skrzyżowania ulic Weteranów i Godebskiego w Lublinie
 • Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej kanałowej od punktu „A” do komory K 20/6 w ul. Stefczyka w Lublinie
 • Wykonanie remontu instalacji wentylacyjnej w pompowniach: osadu surowego i osadu zagęszczonego w Oczyszczalni Ścieków „Hajdów” w Lublinie
 • Modernizacja Pawilonu Dydaktycznego Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej przy ul. Nadbystrzyckiej 36B w Lublinie
 • „Remont (rewitalizacja) kanałowej sieci ciepłowniczej 2Dn 500 od komory ZM-2 w pobliżu wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Grygowej do komory ZM-3/M-1 w rejonie skrzyżowania ulic: Grygowej i Rataja w Lublinie
 • Wykonanie instalacji gazów technicznych dla potrzeb laboratorium M14 w budynku Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii Politechniki Lubelskiej przy ul. Nadbystrzyckiej 36C w Lublinie
 • Przebudowa Pawilonu wielofunkcyjnego Centrum Kultury Fizycznej UMCS wraz z termomodernizacją przy ul. Langiewicza 22a w Lublinie
 • Budowa instalacji gazów technicznych zasilających aparaturę naukowo – badawczą oraz systemy bezpieczeństwa i ostrzegania przez zagrożeniem w Lublinie ul. Doświadczalna 4
 • Wykonanie budynku mieszkalno – usługowego wraz z infrastrukturą techniczną wewnętrzną i zewnętrzną, zjazdem do garażu, parkingiem podziemnym i zewnętrznym na działkach ew. nr 21/18, 21/22, 21/20 i 21/17 z obrębu 35 przy ul. Leśnej 8 w Kobyłce.
 • Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łęcznej – zadanie Nr 2: roboty sanitarne związane z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łęcznej przy ul. Szkolnej 53
 • Przebudowa sieci ciepłowniczej wraz z wykonaniem węzłów cieplnych indywidualnych c.o. + c.w. w budynkach przy ul. Smyczkowej 4 R-1, Smyczkowej 4 R-2, Braci Wieniawskich 3,Kaprysowej 1, Kaprysowej 3, Kaprysowej 5 w Lublinie.
 • Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami ciepłowniczymi dla zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Kryształowej w Lublinie
 • Wykonanie remontu pompy osadu zagęszczonego po dezintegracji oraz remont dwóch pomp osadu zagęszczonego w Oczyszczalni Ścieków „Hajdów” w Lublinie.
 • Wykonanie systemu podwyższającego ciśnienie instalacji wodociągowej w domach studenckich Broadway i Manhattan Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Dobrzańskiego 33-35 w Lublinie.
 • Wykonanie instalacji sanitarnych w trakcie inwestycji pn. „Przebudowa pomieszczeń na wysokim parterze bloku CMD dla potrzeb Kliniki Kardiochirurgii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 przy ul. Jaczewskiego 8 w Lublinie”
 • Budowa kotłowni parowej wysokoprężnej dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie” przy ul. Jaczewskiego 8 w Lublinie.
 • Budowa budynku dla potrzeb zainstalowania urządzeń PET/CT i GAMA KAMERY SPECT/CT –II Etap przy ul. Jaczewskiego 8 w Lublinie.
 • Wykonanie przebudowy systemu klimatyzacji w pomieszczeniach dla zwierząt w budynku Wiwarium Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przy ul. Głębokiej 30
 • Przebudowa pomieszczeń Bloku S dla potrzeb utworzenia Działu Krwiolecznictwa wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa o klatkę schodową w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie przy ul. Jaczewskiego 8 w Lublinie.
 • Modernizacji odpylania Pakowni i Rozdziału na podstawie Projektu wykonawczego pt.: Dodatkowe instalacje odpylania w obrębie Pakowni i Rozdziału w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Modernizacja linii do pakowania cukru w opakowania a’1 kg – zakup i montaż maszyny pakującej” w Oddziale „Cukrownia Krasnystaw” w Siennicy Nadolnej.
 • Przebudowa pomieszczeń Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej blok „F” wraz z instalacjami wewnętrznymi wod-kan., c.o., wentylacją mechaniczną i klimatyzacją, instalacją elektryczną i teletechniczną, SSP i DSO Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie.
 • Wykonanie wewnętrznych instalacji sanitarnych i przyłączy zewnętrznych podczas realizacji inwestycji pn.: Budowa budynku Centrum Technologii Informatycznych i Lingwistyki Technicznej Politechniki Lubelskiej w Lublinie
 • Wykonanie robót budowlanych w Domu Studenta Amor UMCS w Lublinie przy ul. Radziszew-skiego 17 w zakresie:- dostosowania budynku DS. AMOR do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz dostępności dla osób niepełnosprawnych,- remontu sieci komputerowej i dedykowanej sieci elektrycznej,- wykonanie monitoringu budynku.
 • Przebudowa z rozbudową bloku C na potrzeby Apteki Szpitalnej oraz przebudowa pomieszczeń na parterze bloku B na potrzeby Banku Krwi z Pracownią Immunologii Transfuzjologicznej” przy ul. Herberta 21 w Lublinie
 • Remont i Modernizacja pomieszczeń oddziałów Ginekologicznych Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie przy ul. Lubartowskiej 81
 • Wykonanie instalacji wentylacji w szklarni Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS, ul. Akademicka 19 w Lublinie”.
 • Wykonanie robót budowlanych w Domu Studenta Babilon UMCS w Lublinie przy ul. Radziszew-skiego 17 w zakresie:dostosowania budynku DS. BABILON do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz dostępności dla osób niepełnosprawnych
 • Remontu pomieszczeń pracowni HDR w budynku Onkor I w celu dostosowania infrastruktury pracowni do nowego urządzenia Gamma Med Plus iX w budynku B
 • „Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w lokalizacji Lublin” 20-401 Lublin ul. Krochmalna 13 dla Krajowej Spółki Cukrowej S.A. – W tym w 4 kotłownie wodne gazowe o mocach 300KW, 80KW, 200KW, 26KW
 • Modernizacji instalacji wentylacji mechanicznej dla budynku krytej pływalni przy Al. Zygmuntowskich w Lublinie (I i II Etap)
 • Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków nr B1 i B6 przy ul. Zemborzyckiej w Lublinie zlokalizowanych na działkach 43/46, 43/50, 43/48, obr. 43 ark. 33 Nr budżetu: I/00494/TCO/17
 • „Przebudowa pomieszczeń na I piętrze bloku FNG dla potrzeb Kliniki Kardiologii w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie” przy ul. Jaczewskiego 8 w Lublinie.
 • „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych objętych Kontraktem I/3„Przebudowa OŚ Hajdów – zarządzanie energią”, wchodzącym w zakres Projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie – Etap III” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020” na terenie Oczyszczalni Ścieków „Hajdów” w Lublinie przy ul. Łagiewnickiej 5.
 • Wykonawcą instalacji tlenu medycznego związanego z pandemią COVID w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej we Włodawie przy Al. Józefa Piłsudskiego 64
 • Adaptacja pomieszczeń Pracowni Akceleratorowej ONKOR III” w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej przy ul. Dr K. Jaczewskiego 7 w Lublinie.