Ochrona danych osobowych

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe WAMACO sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, adres: ul. Karola Olszewskiego 8, 20-471 Lublin, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000093788, posiadające NIP: 712-00-59-910, REGON: P-430318350, o kapitale zakładowym 390 000 PLN.

Jako Administrator nie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz kontaktować się na adres email: biuro@wamaco.pl, lub pisemnie na adres Administratora z dopiskiem „Dane osobowe”.

Przetwarzamy dane w różnych sytuacjach biznesowych związanych z celem prowadzonej działalności gospodarczej, jak poniżej:

Cel przetwarzania: Podstawa przetwarzania:
Podjęcie niezbędnych działań przed zawarciem umowy, zawarcia i wykonania umowy oraz świadczenia usług zgodnie z umową. Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora.
Dla celów marketingowych Administratora, w tym profilowania dla celów marketingowych i w celach analitycznych Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, lub art. 6 ust. 1 lit. a – udzielona zgoda.
Dla celów marketingowych, w tym celów analitycznych i profilowania osób trzecich, w tym partnerów Administratora Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda, w razie nieudzielenia zgody, dane osobowe nie są przetwarzane w tym celu.
W celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Panią/Panem umową / świadczonymi usługami. Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora.
Konkretny cel i podstawa przetwarzania są podawane w odrębnej informacji kierowanej do osób, których dane dotyczą.


Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane procesowi uniemożliwiającemu odkrycie Twojej tożsamości.

Tam, gdzie przetwarzamy dane osobowe w oparciu o usprawiedliwiony interes Administratora, dane osobowe nie będą przetwarzane dla określonych celów, jeżeli zgłosisz sprzeciw wobec takiego przetwarzania.

Jeśli przetwarzamy dane w oparciu o Twoją zgodę, Twoje dane osobowe mogą być udostępnione trzecim w celach, o których mowa powyżej, w celach marketingowych, jeżeli wyrazisz zgodę na określone cele marketingowe, dla których niezbędne jest udostępnienie danych.

Ponadto dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług IT, usług transportowych, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych osobowych.

Dzięki temu możesz uzyskać kopię danych osobowych, jakie posiadamy na Twój temat oraz sprawdzić, czy przetwarzamy je zgodnie z prawem, możesz też sprostować przechowywane przez nas Twoje dane osobowe. Możesz uzupełnić wszelkie niekompletne dane lub sprostować niepoprawne informacje, które Ciebie dotyczą, a które my przechowujemy. Przysługuje Ci prawo do usunięcia Twoich danych osobowych. Możesz żądać skasowania lub usunięcia danych osobowych, jeżeli nie jest to sprzeczne z prawem i nie istnieją powody uzasadniające dalsze ich przetwarzanie. Ponadto masz prawo poprosić nas o skasowanie lub usunięcie danych osobowych, jeżeli korzystasz z prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Możesz żądać zawieszenia przetwarzania informacji osobowych, abyśmy ustalili ich poprawność lub powód ich przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Ponadto informujemy, że podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową lub świadczonymi na jej podstawie usługami jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonywania umowy, bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy lub świadczenie usług. Udostępnianie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.